Livinvest

Projecten en Visie

Zonnehoeve|Living+ begeleidt mensen met een beperking met het doel hun levenskwaliteit te optimaliseren. Livinvest wil hieraan bijdragen door te voorzien in geschikte woonvormen, aangepast aan ieders individuele noden en mogelijkheden. Mensen met een beperking die de mogelijkheid hebben om meer zelfstandig te wonen willen we dan ook graag tegemoetkomen. Hiermee bevorderen we meteen hun inclusie in de samenleving en bieden we een deel van de oplossing voor wachtlijsten in de zorg.

Om onze plannen in de praktijk te brengen is Livinvest steeds op zoek naar geschikte bouwprojecten. Via deze weg houden wij u op de hoogte van onze investeringen, bouwplannen en verbouwingen.

Bouwprojecten

In 2014 werd er aan de markt van Gavere een woon(zorg)complex gebouwd, Residentie Bellevue I. Het complex bestaat uit meer dan 50 assistentieflats en de eerste wooneenheden werden begin 2015 in gebruik genomen. Dit modern project biedt een hele waaier aan diensten en faciliteiten aan ouder wordende koppels en individuen. Los van het gebouw maar geïntegreerd in het wooncomplex werden ook twee woningen gebouwd. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat Livinvest cvba deze twee woningen heeft gekocht.

Deze aankoop maakt het allereerste project van Livinvest een feit. De twee woningen werden opgedeeld in elk 3 studio’s die in juni 2015 reeds in gebruik werden genomen. Livinvest huisvest met dit eerste project dus in totaal 6 personen. Op deze manier kunnen we aan 6 mensen met een beperking, met nood aan ambulante ondersteuning, de kans geven om hun leven uit te bouwen op hun eigen plek, met veel comfort, ingebed in een veilige woonomgeving.

We hebben deze locatie niet zomaar gekozen. Deze ligt namelijk zeer dicht bij het bouwproject in de Sint-Rochuswegel in Gavere. In de toekomst willen we hier diensten van Zonnehoeve|Living+ in onderbrengen en ook 5 Livinvest studio’s verwezenlijken. De cliënten die in de twee woningen bij de “Residentie Bellevue I” wonen zouden daardoor, indien nodig, in hun directe omgeving zorg en ondersteuning tot hun beschikking hebben. De bouw van het project aan de Sint-Rochuswegel is nu volop aan de gang en zal in de tweede helft van 2017 afgerond worden.

Uw geld brengt op !

Wanneer u zich engageert als aandeelhouder geeft u niet zomaar financiële steun, maar doet u een investering in een coöperatieve. Zo bent u zeker dat uw geld op de meest efficiënte manier ingezet wordt om aangepaste studio’s aan te kopen / te bouwen voor mensen met een beperking. De opbrengsten uit de verhuur worden deels uitgekeerd aan de aandeelhouders van Livinvest en deels opnieuw geïnvesteerd in de aankoop en / of bouw van nieuwe studio’s. Als aandeelhouder bent u verzekerd van een rendement op uw investering van 2%.

Een sociaal engagement !

Een investering in Livinvest is echter zoveel meer dan het efficiënt inzetten van uw kapitaal. Als u mee stapt in Livinvest gaat u een sociaal engagement aan. Samen met ons engageert u zich om de wachtlijsten in de zorg te verkorten en de zorg voor onze cliënten verder te optimaliseren! Op deze manier investeert u in en met elkaar, u investeert feitelijk met uw hart.

Speciale initiatieven !

Daarom geven wij van onze kant ook graag een warm tintje aan dit initiatief. We streven naar een breed maatschappelijk draagvlak voor Livinvest en ook naar een hecht contact met onze huidige en toekomstige aandeelhouders. Voor onze eerste 157 aandeelhouders voorzien we bijvoorbeeld een heel speciaal initiatief. Deze investeerders ontvangen een onderdeel van ons exclusieve Livinvest kunstwerk, “het thuisgevoel”.

Zonnehoeve|Living+
Zonnehoeve|Production
Vrienden van Zonnehoeve
Martine Boxstaele
Erik Carlier
Suzanne Lambert
FAQ
Bij overlijden wordt het aandeel onderdeel van uw erfenis en mag dit, met toestemming van de Raad van Bestuur, overgedragen worden op uw legitieme erfgenaam.
Iedere vennoot kan uittreden met instemming van de Raad van Bestuur tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. We vragen de eerste 157 aandeelhouders wel om hun geld de eerste 5 jaar te laten staan om Livinvest gedurende de beginperiode voldoende kapitaalkrachtig te houden voor onze investeringen.
Livinvest CVBA verwacht een jaarlijks dividend van 2 %, op voorwaarde dat de Algemene Vergadering tot winstuitkering beslist. Livinvest wijst erop dat de winstprognose een inschatting is van de toekomst en derhalve onzeker is. Ingevolge de reglementering van de erkende coöperatieve vennootschappen mag het jaarlijks dividend niet hoger zijn dan 6%.
Ten belope van een bepaald bedrag (ter indicatie: 190€ voor aanslagjaar 2014) is het dividend vrijgesteld van roerende voorheffing, indien het dividend wordt uitgekeerd aan natuurlijke personen en deze inkomsten voldoen aan het bepaalde in art 21.6° Wetboek van inkomstenbelasting 1992.
a. Stemrecht : Iedere vennoot heeft ongeacht het aantal aandelen één stem. Iedere vennoot kan maximaal 10% van de stemmen vertegenwoordigen. Indien er werknemers aandeelhouders zijn wordt dit herleid tot 5%. b. Uittreding : Iedere vennoot kan slechts uittreden met instemming van de Raad van Bestuur tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. De uittreding mag worden geweigerd indien ze het bestaan van de vennootschap in gedrang brengt. (zie ook de vraag: Hoe lang moet ik mijn geld laten staan?) 
c. Uitsluiting : Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden gesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de toetredingsvoorwaarden, opgesteld door de Raad van Bestuur of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. d. Afrekening van aandelen : De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn aandelen zonder toekenning van een deel van de reserves behalve als de Raad van Bestuur er anders over beslist. De uitkering geschiedt in geld, na verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de datum van uittreding of uitsluiting. Deze termijn kan door de Raad van Bestuur, met 2/3 meerderheid, worden ingekort.
Iedere vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen moet de Raad van Bestuur hierover inlichten. Hij dient de prijs, de modaliteiten en de identiteit van de kandidaat overnemer te vermelden. Binnen de 2 maanden na de verzending beslist de Raad van Bestuur. Het besluit wordt dan binnen de acht dagen aan de overdrager betekend.
Als u aandeelhouder wilt worden van Livinvest cvba kunt u ofwel contact met ons opnemen ofwel de aandelentransactieovereenkomst invullen. Deze vindt u op de website via de knop "Aandelentransactieovereenkomst" onder de FAQ. U kunt vervolgens de door u ondertekende overeenkomst naar Livinvest opsturen, dit kan per e-mail of per post. Vervolgens laten wij deze ondertekenen door onze voorzitter, Martine Boxstaele. Hierna verkrijgt u een door beide partijen ondertekend exemplaar en kunt u overgaan tot storting van de waarde van uw aandeel op de rekening van Livinvest. Vermeld bij de storting steeds duidelijk uw naam. Daarna is uw aandeelhouderschap officieel en ontvangt u uw aandeel. Het rekeningnummer staat vermeld op de overeenkomst.

Zonnestraat 13
9810 Nazareth-Eke

M 0490 57 52 72
T 09 384 21 80

info@livinvest.be
IBAN BE66 3631 3651 8143

Velden met een * zijn verplicht

Velden met een * zijn verplicht